top of page
GMCA.jpg

​หัวหน้างานคืออะไร?

ผู้จัดการที่จัดการ กำกับดูแล และให้คำแนะนำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (QCDSE *) ที่ไซต์การผลิตโดยเฉพาะผู้จัดการที่มีทักษะการจัดการขั้นสูงและมีทัศนคติของผู้บริหาร

โดยทั่วไป จะเป็นบุคคลที่มาจากงานในไซต์การผลิตและอยู่ในฐานะที่สามารถควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา (พนักงาน) ได้โดยตรง

หัวหน้าส่วน หัวหน้าคนงาน หัวหน้า หัวหน้าในที่ทำงาน หัวหน้างาน Line Leader

มีความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่หลักในการจัดการไซต์งาน และให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมากับหัวหน้าเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและจุดที่ต้องปรับปรุงของไซต์งาน

ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการในไลน์การผลิตต่างๆ และมีตำแหน่งเป็น "ผู้จัดการในไซต์งาน" ที่สามารถท้าทายเป้าหมายที่สูงได้ด้วยตนเอง

* QCDSE: การวางแผน/การจัดการการผลิต  การจัดการด้านคุณภาพ


 Quality(คุณภาพ) Cost(ต้นทุน) Delivery(การจัดส่ง) Safty(ความปลอดภัย) Ecology(สิ่งแวดล้อม)

上海英語バナー.JPG
foreman.png
bottom of page